بایگانی برچسب ها: داستان سودابه

دوسوگرایی عاطفی سودابه در داستان سیاوش شاهنامه

عنوان: دوسوگرایی عاطفی سودابه در داستان سیاوش شاهنامه نویسنده: دکتر منیژه پورنعمت رودسری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبایت و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و چهارم، پائیز و زمستان ۱۳۹۲ چکیده مقاله: دوسوگرایی با […]