بایگانی برچسب ها: خویشکاری

دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ

عنوان: دوره گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ نویسنده: سید مسعود عدنانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مربی گروه عمومی موسسۀ عالی علامه محدث نوری تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماۀ صدو شصت و هفت، زمستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: داستانهای پراکنده به دلیل طرز چیده شدنشان […]

خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به […]