بایگانی برچسب ها: خور

خوراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوراسان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوراسان در بیت زیر که به ضبط یکی از نسخه های خطی مشهور به نسخه کراچی مورخ ۵۷۵۲ مربوط می شود به جای خراسان خوراسان آمده است: خوراسان بدو داد با لشکری        […]

اهواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اهواز نام فعلی مکان جغرافیایی :   استان خوزستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آباد بوم، خوزیان، هوریان شرح مکان جغرافیایی: آهواز: در جلدهای نخستین شاهنامه اهواز ولایتی و نه شهری در دوردست غرب ایران زمین تلقی شده است، و این درست است چون اهواز جمع هوز، […]