بایگانی برچسب ها: خوراسان

خوراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوراسان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوراسان در بیت زیر که به ضبط یکی از نسخه های خطی مشهور به نسخه کراچی مورخ ۵۷۵۲ مربوط می شود به جای خراسان خوراسان آمده است: خوراسان بدو داد با لشکری        […]

خراسان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خراسان نام فعلی مکان جغرافیایی : ناحیه ای گسترده در شرق ایران و غرب افغانستان تا رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خوراسان شرح مکان جغرافیایی: نامی است که ساسانیان به سرزمین قوم پارت یعنی پرتوه یا پرتوه (پارثاوا) پس از برانداختن اشکانیان داده اند بنابراین […]