بایگانی برچسب ها: خود

کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار )

عنوان: کنون زین سپس هفتخان آورم (رویکردی روان شناختی به هفتخان رستم و اسفندیار ) نویسندگان: محمدرضا نصراصفهانی / طیّبه جعفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی، […]

بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

عنوان: بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه نویسند‌گان: طیبه جعفری / زینب چوقادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال پنجم، بهار […]