بایگانی برچسب ها: خواهر بهرام چوبین

باغ گلشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ گلشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از این باغ در شاهنامه تنها در بخش پادشاهی خسروپرویز یاد شده است. وقتی خسرو با گردیه خواهر بهرام چوبین صلح می کند بزمی شاهانه در این باغ ترتیب می دهند. پرستنده […]

باغ گلشن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ گلشن نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در شاهنامه تنها در بخش پادشاهی خسروپرویز آورده شده است. وقتی خسرو با گردیه خواهر بهرام چوبین صلح می کند، بزمی شاهانه در این باغ ترتیب می دهند. […]