بایگانی برچسب ها: خوارزم

آرمان – آرمانیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمان نام فعلی مکان جغرافیایی :   جای در کنار آموی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: /آرمان آرمائیان، ظاهرا شهریا خرده ولایتی در مرز ایران و توران بوده که در حاشیه و ساحل چپ رود جیحون قرار داشته است، اما محل آن به گونه ای […]

کات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کات نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری بیرونی در استان خوارزم ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاث شرح مکان جغرافیایی: کات: کات یا کاث در شاهنامه به عنوان شهری مستقل یاد نشده، بلکه یک بار از شخصی به نام بیورد کاتی سخن به میان آمده که ظاهرا […]

دهستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دِهِستان نام فعلی مکان جغرافیایی:  آخُره در استان بالکان ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دَهِستان، شهر وَبر شرح مکان جغرافیایی: دهستان: خرده ولایتی بوده است بر سر راه گرگان به خوارزم در حاشیه بیابان قراقوم با سابقه چندهزارساله که در قرون آغازین اسلامی دارای قصبه یا […]