بایگانی برچسب ها: خواب

خواب در شاهنامه

عنوان: خواب در شاهنامه نویسندگان: احمد گلی / رقیه رجبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]