بایگانی برچسب ها: خلج

خلج

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خلج نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خلج این نام تنها یک بار در بیتی از پادشاهی بهرام گور آمده است که گوید بهرام پس از بیرون راندن خاقان چین از ایران در کنار شهر ،غرب در ساحل راست جیحون […]