بایگانی برچسب ها: خشکسالی

نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار

عنوان: نقد و بررسی برخی از ژرف ساخت های اسطوره ای اسفندیار نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع:  مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و […]