بایگانی برچسب ها: خزر

خزر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خزر نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: