بایگانی برچسب ها: خرگاه

خرگاه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرگاه نام فعلی مکان جغرافیایی : شامل ولایات کوهشتانی شرق بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرگاه در اولین توافق مرزی ایرانیان و تورانیان که پس از نفوذ تورانیان با سالاری افراسیاب به داخل ایران تا خوار ری صورت گرفت مرزهای دو کشور از […]