بایگانی برچسب ها: خره اردشیر

خره اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خره اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر فیروزآباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خره اردشیر نام یکی از شش شهرستان یا شارستانی بوده که اردشیر ساسانی ساخته و در زمان عضدالدوله دیلمی مرکز آن به شهر گور و سپس به فیروزآباد تغییر نام […]

خوزیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزیان نام فعلی مکان جغرافیایی:  خوزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوزیان یعنی سرزمین قوم خوز، که صورت آغازین و اصیل اهواز (جمع ھوز = خوز) بوده است، با این همه در شاهنامه هم از اهواز سخن به میان آمده است و هم از […]