بایگانی برچسب ها: خرد

خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه

عنوان: خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه نویسندگان: اشرف خسروی / دکتر سید کاظم موسوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد / استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، […]

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

عنوان: کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی، قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و چهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا […]

فردوسی؛ متعبد یا خردورز

عنوان: فردوسی؛ متعبد یا خردورز نام نویسندگان: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول دانشچوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ حافظ، شماره هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در مقاله نویسنده کوشیده است ابعاد و جنبه های مختلف خرد را در شاهنامه و از […]

اندیشه سیاسی فردوسی

عنوان: اندیشه سیاسی فردوسی نویسنده: محمد ناجی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع) تاریخ نگارش: منبع: مجلۀ فرهنگ پژوهش شمارۀ دوازده چکیده مقاله: در پژوهش پیش رو برانیم که اندیشه سیاسی فردوسی را با تکیه بر متن اصلی شاهنامه و برخی کتب پیرامون، استخراج و تبیین کنیم، تلاش خواهیم […]

تاثیر پذیری فردوسی از کلینی

عنوان: تاثیر پذیری فردوسی از کلینی نویسند‌ه: مهدی دشتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره ۱ چکیده مقاله: دیباجه شاهنامه، سندی […]

مقایسه خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن

عنوان: مقایسه خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن نویسندگان: دکتر مهدی رضایی / سید هاشم خاتمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازورن / مربی فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات […]

بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم خرد در اندرزهای دینکرد ششم و شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: زهرا دلپذیر / محمد بهنام فر / محمد رضا راش محصل سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، داشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند / استاد گروه زبان و ادبیان فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، […]