بایگانی برچسب ها: خرد مطلق

نقد خرد در شاهنامه

عنوان: نقد خرد در شاهنامه نویسنده: فریده وجدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ بیست و چهارم، بهار ۱۳۹۱، صفحۀ ۴۱-۵۳ چکیده مقاله: این مقاله می خواهد با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان […]