بایگانی برچسب ها: حماسۀ ملی

بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد

عنوان: بازتاب حماسۀ ملی در شعر مسعود سعد نویسنده: دکتر هوشنگ محمدی افشار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه ایرانشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نهم، شمارۀ هفدهم، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهنامۀ فردوسی به عنوان زاینده ترین سرچشمۀ مضامین حماسی- پهلوانی، […]

روایتی دیگر از تدوین حماسه ی ملی (شاه نامه)

عنوان: روایتی نو از تدوین حماسه ی ملی (شاه نامه) نویسند‌گان: علی محمدی / انتصار پرستگاری / فهیمه ارتقایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان / دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر ناحیه یک آموزش و پرورش همدان / دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات […]

تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش

عنوان: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطوره آفرینش نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی، شمارۀ صدو هشتاد و هشت، […]