بایگانی برچسب ها: حماسه منثور

شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است […]

بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

عنوان: بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار نویسندگان: میلاد جعفرپور / دکتر مهیار علوی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار / استادیار گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تربیت معلم سبزوار تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، […]