بایگانی برچسب ها: حلوان

حلوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلوان نام فعلی مکان جغرافیایی : در مسیر سرپل ذهاب به قصر شیرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلوان (نیز اران) در شاهنامه یک بار گفته شده که نام آغازین حلوان همان اران و ساخته قباد ساسانی بوده است از اهواز تا پارس یک […]

اران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَران نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ارگان کنار شهر بهبهان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: آرج / آرجان شرح مکان جغرافیایی: اران/ اَرج/ آَرجان بنا بر دو بیت زیر نام پیشین شهر حلوان است. شاید هم ارجان است که ساخت آن را به قباد ساسانی […]

جغوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این […]