بایگانی برچسب ها: حرم

حرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حرم نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت الحرام نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حرم غرض خانه خدا و بیت الحرام است که در دو سه بیت از داستان اسکندر ذیل گفتار اندر رفتن اسکندر به خانه کعبه از آن نام برده شده است: سکندر […]

حجاز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حجاز نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان حجاز در عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حجاز در داستان اسکندر ذیل رفتن اسکندر به خانه کعبه یک بار از حجاز چنین یاد می شود ز بیداد بستد حجاز و یمن                  به رای و به مردان […]