بایگانی برچسب ها: حذف غریب یا مشروط

بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه

عنوان: بررسی و تحلیل نوعی حذف در زبان شاهنامه نویسند‌گان: دکتر علی محمدی / انتصار پرستگاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه […]