بایگانی برچسب ها: حجاز

طایف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طایف نام فعلی مکان جغرافیایی :  ۱۲فرسنگی مشرق مکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طمغاج، قفجاق، قیروان شرح مکان جغرافیایی: از این شهر تنها یک بار در پادشاهی یزدگرد سوم نام برده شده است. ز پرمایه چیزی که آید به دست            ز روم و از طایف همه […]

حجاز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حجاز نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان حجاز در عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حجاز در داستان اسکندر ذیل رفتن اسکندر به خانه کعبه یک بار از حجاز چنین یاد می شود ز بیداد بستد حجاز و یمن                  به رای و به مردان […]

جده

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جدِّه نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جده از این شهر مشهور و پایتخت کنونی کشور عربستان است نام این شهر دو بار در داستان اسکندر برده میشود به این شرح که اسکندر از حرم کعبه به […]