بایگانی برچسب ها: جایگاه نوند در شاهنامه

نوند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوند نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کوه نیشابور محل آتشکده بُرزین مهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نوند:این نام تنها یکبار در داستان رستم و هفت گردان آمده و طبق شاهنامه در محل آذربرزین مهر قرارداشته و به زعم شهیدی نوند باید تصحیف […]