بایگانی برچسب ها: جایگاه ماچین در شاهنامه

ماچین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ماچین نام فعلی مکان جغرافیایی:  ترکستان شرقی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کاشغر، ترکستان شرقی شرح مکان جغرافیایی: ماچین: هرچند در نوشته های قدیمی ماچین نام چین جنوبی است در مقابل چین تنها که به معنی چین شمالی است اما غرض از ماچین در شاهنامه همان تعریفی […]