بایگانی برچسب ها: جامعۀ دینی ایران باستان

خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به […]

رد و موبد در شاهنامه

عنوان: رد و موبد در شاهنامه نویسندگان: زهرا دلپذیر / دکتر اکبر شامیان ساروکلائی / دکتر سید مهدی رحیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد زیان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشهای […]