بایگانی برچسب ها: تیغ درم

سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی

عنوان: سیمین قلم و تیغ درم در شاهنامه فردوسی نویسنده:  دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شماره صدو هفتادو چهار ، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در شاهنامه فردوسی، بیت زیر در توصیفِ زیبایی های […]