بایگانی برچسب ها: تیسفون

طیسفون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طیسفون نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: تیسفون شرح مکان جغرافیایی: