بایگانی برچسب ها: تکریمان

کریمان کیست؟ بر پایۀ دستنویس هفت لشکر گورانی

عنوان: کریمان کیست؟ بر پایۀ دستنویس هفت لشکر گورانی نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زیان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ صدو هفتاد و چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: واژۀ «کریمان» ظاهراً در هیچ یک از داستان های مربوط به گرشاسپ […]