بایگانی برچسب ها: توصیف

بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

عنوان: بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید نویسند‌گان: محمدرضا راشد محصّل / فاطمه حسین‌زاده هرویان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) […]

توصیف در داستان رستم و سهراب

عنوان: توصیف در داستان رستم و سهراب نویسندگان: قدسیه رضوانیان / احمد احمدی شیخلر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : دانشیار گروه زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران / دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : فصلنامۀ علمی- پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شماره […]