بایگانی برچسب ها: توران زمین

تور – توران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تور- توران- توران زمین نام فعلی مکان جغرافیایی :  شامل سرزمین های شرقی رود سیحون وجیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: تور توران توران زمین توران که یکی از پربسامدترین نام های جغرافیایی شاهنامه است. نامش را از تور پسر ،فریدون گرفته است. فریدون […]

ترمذ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترمذ نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ترمذ در ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر تاریخی و مهم چهار بار در شاهنامه ذکر شده است؛ دو بار در داستان سیاوش یک بار در داستان یازده رخ و آخرین بار هم در […]