بایگانی برچسب ها: تهکم

چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟

عنوان : چرا در فرهنگ عامّه پایان شاهنامه خوش پنداشته می شود؟ نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : دوماهانۀ فرهنگ و ادب عامه سال پنجم، شمارۀ هفدهم، آذر و دی ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مَثَلِ «شاهنامه […]