بایگانی برچسب ها: تلفظ نام گودرز

شخصیت های شاهنامه – گودرز

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گودرز نام کامل گودرز : گودرز گشوادگان یا کشوادیان یا کشوادی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) […]