بایگانی برچسب ها: تقدیر

ساختار تراژیک داستان سیاوش

عنوان: ساختار تراژیک داستان سیاوش نویسندگان: دکتر مهدی محقق / دکتر ایرج مهرکی / خدیجه بهرامی رهنما سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج تاریخ نگارش: […]

خبر رسانی از آینده در شاهنامه برپایه فال و تفأل

عنوان : خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر‌پایه فال و تفال نویسنده/نویسند‌گان : محمد پاکنهاد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصلنامه علوم خبری، سال هفتم، بهار ۹۷، شماره ۲۵ چکیده مقاله : آنچه در محور این مقاله قرار […]