بایگانی برچسب ها: تعبیرپذیری

تعبیرپذیری واژه سخن در شاهنامه فردوسی

عنوان: تعبیرپذیری واژه سخن در شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: فریده وجدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم، شمارۀ چهار، زمستان ۱۳۹۲، صفحۀ ۸۷-۹۸ چکیده […]