بایگانی برچسب ها: تصحیح متن شاهنامه

نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

عنوان: نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق نویسند‌گان: مصطفی موسوی / میلاد چشمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، […]