بایگانی برچسب ها: تصحیح قیاسی

کَرز (karz) واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح)

عنوان: کَرز (karz) واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح) نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال یازدهم، شمارۀ بیستم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱۱-۲۴ چکیده مقاله: امصراع «شب تیره و گُرزهای گران» […]