بایگانی برچسب ها: ترکیه

روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  ترکیه فعلی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: روم یکی از نامهای پربسامد شاهنامه است چرا که روم اعم از روم بزرگ یعنی کشور ایتالیا تا ترکیه عثمانی کنونی، بزرگ ترین و مهمترین همسایه غربی ایران بوده و بدین […]

فارقین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فارقین نام فعلی مکان جغرافیایی:  در شرق شهر دیاربکر کشور ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فارقین: یکی از شهرهای روم بوده است. در زمان قباد ساسانی، پس از استحکام حکومت و حمله او به روم، مردم این شهر و شهر دیگری به نام […]