بایگانی برچسب ها: تراژدی

مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

عنوان: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس نویسنده: سهراب ابراهیمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۱، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: این پژوهش با عنوان «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس» به […]

ساختار تراژیک داستان سیاوش

عنوان: ساختار تراژیک داستان سیاوش نویسندگان: دکتر مهدی محقق / دکتر ایرج مهرکی / خدیجه بهرامی رهنما سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج تاریخ نگارش: […]

نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج

عنوان: نقش ارتباطات انسانی در شکل گیری تراژدی ایرج نویسندگان: مریم صادقی گیوی / منصوره قنبرآبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات فرهنگ-ارتبطات(نامه پژوهش فرهنگی سابق) سال یزدهم، پائیز ۱۳۹۱، شمارۀ […]