بایگانی برچسب ها: تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش)

عنوان: تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) نویسندگان: علی یوسفی / سید محمد رضا هاشمی / زهرا بستان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار چامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد / عضو پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد و کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه […]