بایگانی برچسب ها: تالونیه

تالونیه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تالونیه نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  التونیه شرح مکان جغرافیایی: صورت دیگری از نام التونیه است.