بایگانی برچسب ها: تاریخ

ساختار فنی شاهنامه

عنوان: ساختار فنی شاهنامه نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، شمارۀ شانزده، سال ۱۳۸۷ چکیده مقاله: فردوسی با هنر عظمی خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم […]

رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟

عنوان: رستم، شخصیتی اسطوره ای یا حماسی؟ نویسند‌ه: سعید شهروئی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی شمارۀ سی و سوم، پائیز ۱۳۹۴، صفحات ۱۴-۱۶۱ چکیده مقاله: آدرباره جهان پهلوان شاهنامه، رستم، پژوهش های بسیاری انجام گرفته است. برخی او […]