بایگانی برچسب ها: تاریخ نویسی

سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی

عنوان: سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: زاگرس زند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه پیام نور کرج تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صفحۀ ۷۷-۹۹ چکیده مقاله: برخی شاهنامه را به دلیل منظوم یا حماسی […]