بایگانی برچسب ها: تاجیکستان

شهر ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور تاجیکستان کولاب کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر ختلان در یکی از ابیات جنگ یازده ،رخ که سخن از تعیین نقاط مرزی ایران و توران در سواحل جیحون بوده، آمده است: فروتر دگر دشت آموی […]

سومان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سومان نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر دوشنبه تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام که مسکو به جای ختلان مذکور آمده اگر اصالتی داشته باشد در اصل شومان بوده است. در یکی از بیت های پادشاهی نوشین روان چنین آمده […]

ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی : یکی از استان های کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایرانیان و فارسی زبانان عموماً آن را خَتلان و اعراب خُتل یا خُتلان میخوانده اند اکنون یکی از استان ها یا ولایات کشور تاجیکستان در جنوب شرق […]

چغانی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چغانی نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب غرب کشور کنونی ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  چغانیان شرح مکان جغرافیایی: چغانی که ایرانیان در قرون آغازین اسلامی آن را چغانیان می خوانده اند و اعراب ،صفانیان نام یکی از ولایات ساحل راست جیحون شامل […]

جیحون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جیحون نام فعلی مکان جغرافیایی :  آمودریا رود مرزی افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گل زریون، دریای آب شرح مکان جغرافیایی: جیحون همان رود مشهور آسیاست که خراسان را از ماوراء النهر جدا میکرد و اکنون عمدتاً مرز دو کشور ترکمنستان و ازبکستان را […]

بدخشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بدخشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  بدخشان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بدخشان سرزمینی تاریخی و کوهستانی در دو ساحل ابتدای رود جیحون مشهور به دریای پنج است نام بدخشان برگرفته از عنوان بیدخش ( در زبان پهلوی به معنای وزیر بزرگ) در عهد […]