بایگانی برچسب ها: تابو

نامجویی در شاهنامه

عنوان: نامجویی در شاهنامه نویسندگان: رحمان مشتاق‌مهر / اصغر برزی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: […]