بایگانی برچسب ها: بیژن و منیژه

بیشه شهر چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه شهر چین نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیشه شیر چین شرح مکان جغرافیایی: بیشه شهر چین شیرچین این عنوان یک بار برای بیشه های اطراف شهر آمل طبرستان به کار برده شده است یک بار هم در داستان بیژن و […]

آرمان – آرمانیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرمان نام فعلی مکان جغرافیایی :   جای در کنار آموی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: /آرمان آرمائیان، ظاهرا شهریا خرده ولایتی در مرز ایران و توران بوده که در حاشیه و ساحل چپ رود جیحون قرار داشته است، اما محل آن به گونه ای […]

بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه

عنوان: بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن و منیژه نویسند‌گان: طیبه جعفری / زینب چوقادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال پنجم، بهار […]