بایگانی برچسب ها: بینامتنیت

تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

عنوان: تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت نویسند’گان: فرشته محمدزاده / محمد جعفر یاحقی / بهمن نامور مطلق / جواد عباسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه […]