بایگانی برچسب ها: بیشه فاسقون

بیشه فاسقون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه فاسقون نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه فاسقون زمانی که گشتاسپ از پدرش لهراسپ روی میگرداند و به روم میرود و در آن جا میرین دختر دوم قیصر را خواستگاری می کند یکی از کارهایی که قیصر […]