بایگانی برچسب ها: بیداد

تور گرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تورگرد نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بیداد شرح مکان جغرافیایی: نام دیگر شهر بیداد در ولایت سغد بوده است