بایگانی برچسب ها: بیت تاریخ دار

گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ دار شاهنامه

عنوان: گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ دار شاهنامه نویسنده: اکبر نحوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار بخش زبان و ادبیات دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ ۲۳-۳۲ چکیده مقاله: فردوسی در آغاز داستان اشکانیان می […]