بایگانی برچسب ها: بیت المقدس

کنگ دز هوخت

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنگ دز هوخت نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس برآورده ضحاک نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کنگ دز هوخت در داستان ضحاک آمده است که بیت المقدس برآورده ضحاک بوده و آن را به زبان پهلوی کنگ دزهوخت و به تازی خانه پاک […]

خانه پاک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خانه پاک نام فعلی مکان جغرافیایی : بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خانه پاک غرض شهر بیت المقدس است که به پهلوی آن را کنگ دژهوخت می خوانده اند         به خشکی رسیدند سر کینه جوی        […]

بیت المقدس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت المقدس نام فعلی مکان جغرافیایی :  بیت المقدس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت المقدس همان شهر مشهور در کشور اسرائیل است که شاهنامه مدعی است نام قبلی آن کنگ ،دز هوخت ساخته ضحاک بوده است: به خشکی رسیدند سر کینه جوی    […]