بایگانی برچسب ها: بیت الحرام

بیت الحرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت الحرام نام فعلی مکان جغرافیایی :  کعبه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت الحرام غرض خانه کعبه است. در داستان اسکندر ابتدا آن را حرم و خان براهیم خوانده و بعد گفته همان بیت الحرام است سکندر بیامد به سوی حرم                  گروهی […]